KD: Bredband till alla hushåll i Västmanland senast 2026!

Under tisdagen presenterade toppkandidater för KD Västmanland partiets nya politiska program för att utveckla Västmanland kommande mandatperiod. Temat i programmet är ”Gott förvaltarskap med hjärta för Västmanland”.

Partiet anser att Västmanland stått och stampat inom flera viktiga och allvarliga samhällsproblem och funktioner under en längre tid, vilket beror på att politikerna mellan kommun och region inte kommit överens. Därför har stort fokus lagts just på att komma överens inom partiet mellan region och länets kommuner i ett antal centrala frågor. Förslag som de hoppas att väljarna ska uppskatta och att på sikt få med sig övriga partier på.

– Vi ser problemen och vi visar med våra förslag att vi gemensamt är beredda på att ta ansvar, även via riksdagen, för att Västmanland ska bli en tryggare plats att bo på, säger Malin Gabrielsson, etta på regionlistan, som lett arbetet med att ta fram partiets förslag för länet.

– Viktigast för att trivas enligt Västmanlänningarna är tillgång till bredband. Vi kan därför inte acceptera att tillgång till bredband ser så olika ut i vårt län. Bredbandsutbyggnaden är central för att man ska kunna bo, leva och driva företag i hela länet, säger Samuel Stengård, riksdagskandidat.

Utbyggnaden av bredband i Västmanland ligger på totalen i fas med nationell statistik, men länet halkar efter gällande landsbygd, där (jan 2022) 57 % av hushållen saknar bredband. Detta motsvarar 5739 hushåll varav 1224 i Västerås.

Temat i Kristdemokraternas nya politiska program för Västmanland är ”Gott förvaltarskap med hjärta för Västmanland.” Programmet som utgår från partiets ideologi och syn på förvaltarskap och innehåller förslag för kommun, region och riksdag.

Två av förslagen i länsprogrammet:

Regional pott för bredbandsutbyggnad

Problemen kring bredbandsutbyggnaden är framför allt investeringsmedel, svag (utspridd) efterfrågan och lågt intresse från leverantörer. Det vill säga nuvarande strategi att ”marknaden ska lösa detta” fungerar dåligt för att klara av sista delen av utbyggnaden.

KD Västmanlands mål är att under mandatperioden ha klarat nationella målet gällande bredband. Det kräver samsyn i de kommunala beslutsprocesserna och hårt och tydligt tryck från Västmanland på regering om mer nationella medel. Dessutom en extra gemensam regional pott för stimulansmedel från länets kommuner och regionen.

En satsning på utbyggt bredband är också en miljöriktig satsning då det minskar behovet av transporter. Det är att öka istället för sänka landsbygdens attraktionskraft och det är att ge alla människor i vårt län vård på lika villkor.

Avsätt gemensamt (regionen 50 %, kommunerna 50 %) totalt 10 mkr/ år för prestationsbaserat stimulansbidrag. Respektive kommunal andel utgår från invånarantal. Ställ krav på staten att höja bredbandsstödet .

Dubblerad satsning på gruppen inom skadligt bruk och beroende

Föreslås att en transparent överenskommelse görs mellan regionen, länets kommuner och lokala polisen kring missbruk och beroende.

Regionen tar hela kostnaden för tillnyktringsenheten, vilket också ligger i linje med kommande lagstiftning med förändrat huvudmannaskap. Projektmedel från Nära Vård alternativt psykisk hälsa används initialt och fasas ut enligt specifik plan.

Polisen redovisar vad de gör istället då de avlastas när regionens tillnyktringsenhet ansvarar för en del av personerna som tas omhand via LOB – lagen om omhändertagande av berusade personer. Dessutom tas verktyg fram för att identifiera att rätt personer kommer till sjukhusets tillnyktring. 

Kommunerna gör motsvarande ekonomisk satsning på socialtjänst som egentlige skulle avsatts till tillnyktringsenhet – enligt tidigare uppgörelse.

Förslaget är alltså att regionen tar hela kostnaden för drift och uppstart av tillnyktringsenhet.

Istället för att kommunerna delfinansierar regionens tillnyktringsenhet – görs kommunerna en satsning på kommunernas socialtjänst – riktat till samma målgrupp.
Polisen kommer avlastas med anledning av tillnyktringsenhetens platser. I överenskommelsen ska därför ingå att polisen redovisar att detta inte leder till en besparing utan att polisen ges utrymme att göra egen riktad insats till målgruppen. Totalt sett innebär detta en dubblerad insats för att få ner skadligt bruk och beroende i Västmanland.

Därtill ska läggas partiets förslag för att höja skolresultaten.

För mer info, kontakta:

Malin Gabrielsson 072-153 06 15
Samuel Stengård 073-913 05 2